Umaid Hospital

Partner Links

Umaid Hospital

Siwanchi Gate Road, Pratap Nagar
Jodhpur - 342 003
Rajasthan
India
 
Telephone: +91 - 291 - 2435720, 2435730, 2435740
E-Mail: supdumd-jod-rj@nic.in